Zorunlu Staj

Öğrencinin lisans programını bitirebilmesi için zorunlu staj süresi en az 40 iş günüdür. Öğrencinin psikolojinin farklı alt alanları, alandaki farklı kurumları tanıyabilmesi ve farklı deneyimler yaşayabilmesi için bu sürenin 20 iş günü olarak iki bölümde tamamlanması gerekmektedir. Öğrencinin psikoloji biliminin diğer alt alanlarına ilişkin stajına VI. Yarıyıl, klinik psikoloji stajına VI. Yarıyıldan sonra başlaması uygun görülmektedir.

Öğrencinin staj yapmasının amacı, lisans öğrenimi sırasında aldığı kuramsal bilgilerin  meslek yaşamında nasıl uygulandığını öğrenebilmesi, psikoloji biliminin alt alanları  hakkında uygulamalı bilgiler elde edebilmesi, gelecekte seçerek uzmanlaşmak istediği  alt alanı belirleyebilmesi, seçtiği meslek ve uzmanlaşmak istediği alt alana, kuramsal ve pratik açıdan daha iyi hazırlanabilmesidir.

Zorunlu Staj Formu  

Staj Başvuru Süreci

 

Staj Raporu Formatı

 
Staj Değerlendirme Formu  

1.    Kaç zorunlu staj yapacağım, zorunlu staj kaç gündür?
Yanıt: 2 zorunlu stajınız vardır, İkisi de 20’şer gündür.

2.    İki zorunlu stajımı da aynı kurumda toplam 40 gün olarak yapabilir miyim?
Yanıt: Hayır. İki zorunlu staj farklı kurumda olmak zorunda ve her biri 20 iş günü olmak zorundadır.

3.    Zorunlu staj formumu imzalattım. Nereye pdf olarak yükleyecektim?
Yanıt: Staja başlamadan en geç 10 gün önce https://www.iku.edu.tr/tr/staj ikü staj yönetim sistemine başında okul numaranız olan ikü uzantılı mail adresinizle giriş yapmalısınız. İmzalı kaşeli ve tüm boşluklar doldurulmuş son şekli ile zorunlu staj formunu taratıp pdf formatında sisteme yüklemelisiniz.

4.    Zorunlu staj formumu psikolog yerine müdür ya da herhangi bir yetkili kişi imzalasa olur mu?
Yanıt: Evet, olur.

5.    Zorunlu stajımı yaparken cumartesi günü de çalışabilir miyim? 20 İş gününü hesaplarken cumartesiyi de sayabilir miyim?
Yanıt: Evet çalışabilirsiniz, sayabilirsiniz.

6.    Zorunlu staj formunda sgk no isteniyor. Sgk numaramı bilmiyorum ne yapmalıyım?
Yanıt: Mali işler biriminin sigortanızı yatırması için TC kimlik numaranızı yazmanız yeterlidir. TC kimlik no yazıldıktan sonra sgk numarasının yazılmaması önemli değildir.

7.    Zorunlu staj formumu pdf olarak sisteme yükledikten sonra o formu ne yapmalıyım?
Yanıt: Bu formu stajınız bittikten sonra staj raporunuzla birlikte Arş. Gör. Nida Ateş’e teslim etmelisiniz.

8.    İlk zorunlu stajımı psikiyatri hastanesinde yapabilir miyim?
Yanıt: Psikopatoloji ve Klinik Psikoloji derslerini almadan yapılacak hastane stajı verimli olmayacaktır. Bu dersleri aldıktan sonra hastane stajı yapılmalıdır. 

9.    Bir hastaneye staj başvurusunda bulundum ve kabul edildim. Ancak okulumuzun zorunlu staj formuna imza atamayacaklarını belirttiler ve bana kabul edildiğime dair bir belge verdiler. Kabul edildiğime dair verdikleri bu belgeyi sisteme yüklesem olur mu?
Yanıt: Bazı devlet kurumları staj kabulüne dair kendileri belge verip, başka kurumların hazırladıkları belgelere imza atmıyorlar. Bu durumda öncesinde Arş. Gör. Nida Ateş’e bilgi vererek, onların verdiği belgeyi  pdf olarak sisteme yükleyebilirsiniz.

10.    İki zorunlu stajımı da aynı kurumda değil ama psikolojinin aynı alt dalında, örneğin ikisini de klinik psikoloji alanında, ya da ikisini de endüstri örgüt psikolojisi alanında yapabilir miyim?
Yanıt: Evet, yapabilirsiniz.

11.    2. Sınıfı bitirmeden zorunlu staj yapabilir miyim?
Yanıt: Hayır, 2. Sınıfı bitirmeden zorunlu staj yapılamaz. Sadece isteğe bağlı gönüllü staj yapılabilir.

12.    Gönüllü staj için sizden alacağım form var mı?
Yanıt: Hayır, sadece zorunlu staj için staj formu vardır.

13.    İlk stajımı hangi kurumlarda yapabilirim?
Yanıt: Kolejler, yuvalar, şirketlerin insan kaynakları birimi, kadın aile sağlığı merkezleri, adliye, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, psikolojik danışma merkezleri, aile sosyal politikalar bakanlığı, belediyeler vb. kurumlar.

14.    Staj yapacağım kurumda psikolog olmak zorunda mı?
Yanıt: Psikolog olan kurumları öncelikli tercih ediniz ancak psikolog yoksa kurumda yan mesleklerden psikolojik danışman, psikiyatrist, sosyolog, sosyal çalışmacı, insan kaynakları uzmanı/müdürü varsa da yapabilirsiniz.

15.    Zorunlu stajımı yaz ayları dışında da yapabilir miyim?
Yanıt: Evet, yapabilirsiniz. Yıl içinde ders programınızdaki boşluğa göre haftada 1 ya da 2 gün olacak şekilde, ya da sömestre tatilinde de yapabilirsiniz.

16.    Zorunlu staj raporunu nasıl, hangi formatta yazacağım?
Yanıt: Zorunlu staj rapor formatınıza https://psk.iku.edu.tr/tr/ogrenci/zorunlu-staj buradan ulaşabilirsiniz.

17.    Zorunlu staj raporumu haftalık mı yoksa günlük mü yazacağım?
Yanıt: Staj raporunuzu haftalık yazmanızı ve her haftanın en az 1 sayfa olmasını tercih ediyoruz. Ancak stajınızı yazın değil yıl içinde haftada 1 ya da 2 gün giderek geniş bir tarih aralığında yaptıysanız, günlük olarak yazmanızı, ve toplam 20 iş günü olacak şekilde raporlamanız gerekmektedir.

18.    Staj raporumu ne zaman teslim edeceğim?
Yanıt: Staj raporunuzu eğer stajınızı yazın yaptıysanız okul açıldığında Ekim ayının ilk haftası teslim etmelisiniz. Eğer dönem içinde staj yapıyorsanız, stajınız bittikten sonra en geç 1 ay içinde teslim etmelisiniz.

19.    Staj raporumu kime teslim edeceğim?
Yanıt: Arş. Gör. Nida Ateş’e teslim edeceksiniz.

20.    Staj raporumun her sayfasını kuruma imzalatıp, kaşeletecek miyim?
Yanıt: Evet, staj raporunuzun her sayfasında kurumun imza ve kaşesi olmak zorundadır.

21.    Staj raporuma kurumun kaşesi yerine psikoloğun ya da yetkili kişinin bireysel kaşesi basılsa olur mu?
Yanıt: Evet, olur.

22.    Staj değerlendirme formunu ne yapacağım?
Yanıt: Staj değerlendirme formunu stajınız bittikten sonra staj yaptığınız kurumdaki yetkili kişi doldurmalıdır. Bu formu staj raporunuzla birlikte Arş. Gör. Nida Ateş’e teslim etmelisiniz.